Information om behandling af personoplysninger hos Fleggaard Auto A/S

1. Generelt

Fleggaard Leasing A/S er en finansiel virksomhed, der tilbyder leasing- og låneløsninger til privat- og erhvervskunder. I den forbindelse behandler vi udvalgte personoplysninger om vores kunder, der er nødvendige for, at vi kan udøve vores virksomhed på forsvarlig og lovlig vis. Vi prioriterer sikkerheden af personoplysninger højt, og behandler disse oplysninger i overensstemmelse med vores interne sikkerhedsprocedurer og de til enhver tid gældende lovkrav, herunder Persondataforordningen (Forordning (EU) 2016/679) og Databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018).

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger som nuværende eller potentiel kunde og dine rettigheder i den forbindelse.

2.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Fleggaard Leasing A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indhenter fra dig. Har du spørgsmål, bemærkninger eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet yderligere nedenfor, kan du kontakte os. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Fleggaard Leasing A/S (CVR nr. 30278895)

Industrivej 1

6330 Padborg

Telefon +45 7213 2000

Mail: auto@fleggaard.dk

3.    Formålet med vores behandling af personoplysninger

Personoplysninger er enhver type af information, der kan bruges til at identificere en person, såsom navn, adresse, e-mail o.lign. For at kunne drive vores virksomhed har vi et naturligt behov for at behandle en række personoplysninger om dig som kunde, da vi uden disse grundlæggende oplysninger ikke ville kunne betjene dig. Som led i vores virksomhed anmoder vi derfor om udvalgte personoplysninger fra dig, når du enten er eller ønsker at blive kunde hos os.

Det står dig altid frit for, om du ønsker at give os de efterspurgte oplysninger. Du skal blot være opmærksom på, at vi muligvis ikke kan rådgive eller betjene dig, hvis vi ikke modtager de efterspurgte personoplysninger, da vi i så fald kan være lovmæssigt forpligtet til at afvise dig som kunde.

Formålet med vores behandling af personoplysninger afhænger af det konkrete kundeforhold, og vi indhenter alene de oplysninger vi skønner nødvendige for den enkelte kunde. Vores behandling af personoplysninger kan derfor have forskellige formål, heriblandt:

 1. Generel kundeservice, rådgivning og administration
 2. Indledende samt løbende kreditværdighedsvurdering af kunden
 3. Kundekendskabsprocedure på nye og eksisterende kunder
 4. Kontrol af interne procedurer
 5. Udsendelse af nyhedsbreve og øvrigt markedsføringsmateriale, hvis du har givet dit aktive samtykke hertil
 6. Undersøgelser af komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter, samt notering af resultat heraf
 7. Beskytte dig og os mod bedrageri, misbrug eller svindel
 8. Indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven
 9. Vores efterlevelse af de til enhver tid gældende lovkrav

Vi ønsker at tilbyde den bedst mulige betjening af vores kunder. I den forbindelse er det nødvendigt, at du videregiver korrekte og opdaterede oplysninger til os, samt at du løbende giver os besked hvis dine personoplysninger ændres.

4.    Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag til at gøre det. Dette grundlag afhænger af den konkrete sammenhæng vi behandler oplysningerne i. Det kan for eksempel være i ét eller flere af følgende tilfælde:

 1. Vi har modtaget et gyldigt samtykke fra dig til at behandle dine personoplysninger ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (a)
 2. Vi opfylder vores forpligtelser som følge af en indgået kontrakt ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (b)
 3. Vi skal overholde en retlig forpligtelse ifølge Persondataforordningens art. 6.1. (c). Vores retlige forpligtelser fremgår blandt andet af følgende lovgivning:

1. Bogføringsloven 

2. Kreditaftaleloven 

3. Hvidvaskloven 

4. Lov om registrering af køretøjer 

5. Lov om forbrugerlåndsvirksomhed

6. Registreringsafgiften 

7. Databeskyttelsesloven 

       4. Vi forfølger vores legitime interesser ifølge databeskyttelsesforordningens art. 6.1. (f). Det kan for eksempel være for at forhindre misbrug eller svindel med et motorkøretøj, eller som led i nødvendige kundeservice henvendelser.

5.    Kategorier og indhentning af personoplysninger

Vi indhenter alene de personoplysninger, som vi vurderer er nødvendige og relevante for det enkelte kundeforhold, og vi behandler derfor en række forskellige personoplysninger, herunder:

 1. Kontaktoplysninger, for eksempel fuldt navn, postadresse, e-mail adresse eller telefon nummer mv. 
 2. CPR nummer
 3. Kopi af ID-dokumentation såsom pas, kørekort og/eller sygesikringsbevis
 4. Økonomiske forhold, herunder lønsedler og årsopgørelser
 5. Oplysninger om familiære forhold
 6. Data fra motorkøretøjets GPS 

Vi kan indhente personoplysninger om dig fra forskellige kilder. Vi indhenter for eksempel oplysninger direkte fra dig, når du indsender dokumenter til os, indhenter et tilbud fra os, besøger vores hjemmeside o.lign. Vi kan også indhente oplysninger om dig fra en ekstern samarbejdspartner, eller en forhandler i vores forhandlernetværk, hvis du for eksempel indhenter et leasingtilbud fra forhandleren. Derudover kan vi indhente oplysninger om dig fra kreditoplysningsbureauer, det centrale personregister, offentligt tilgængelige kilder og registre, forsikringsselskaber, mv., når vi skønner det nødvendigt, blandt andet når vi vurdere din kreditværdighed eller kontrollere dine oplysningers korrekthed. Vi kan også indhente oplysninger om motorkøretøjets lokalisering og færden via motorkøretøjets GPS, for at forhindre misbrug eller svindel med motorkøretøjet. 

6.    Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde de formål, der er årsagen til vores indsamling af oplysningerne. Det betyder, at vi som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os.

Når du er ophørt som kunde hos os opbevarer vi visse personoplysninger i en efterfølgende periode, alt afhængig af det konkrete kundeforhold. Dette skyldes blandt andet de lovmæssige forpligtelser vi er pålagt for eksempel ifølge Hvidvaskloven og Bogføringsloven, hvorefter vi skal opbevare visse oplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør. 

7.    Videregivelse af personoplysninger

Vi vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til enheder udenfor Fleggaard Leasing A/S, herunder til:

 1. Offentlige instanser, for eksempel til SØIK ifølge Hvidvaskloven, til Motorstyrelsen når vi registrere dig som bruger af et motorkøretøj eller til politiet ved en eventuel politianmeldelse
 2. Forsikringsselskaber, andre enheder i Fleggaard-koncernen, værksteder, forhandlere eller bilimportøre som led i vores opfyldelse af et kundeforhold.
 3. Tinglysningsretten når der foretages ejendomsforbehold eller pant i et motorkøretøj
 4. Kreditoplysningsbureauer i forbindelse med kreditværdighedsvurderinger eller ved misligholdelse af betalingsforpligtelser
 5. Eksterne samarbejdspartnere for at forhindre tab ved mistanke om misbrug, svindel eller lignende forhold
 6. Eksterne databehandlere indenfor EU vedrørende marketing, hosting og support af vores IT-systemer generelt, herunder ved kontrol af sanktionslister, lister over politisk eksponerede personer mm.

Vi overfører kun personoplysninger til eksterne databehandlere, som vi har indgået en skriftlig databehandleraftale med, og som derfor alene må behandle dine personoplysninger efter vores instruks og under efterlevelse af persondataforodningens krav. Til dette formål benytter vi blandt andet standardkontrakter godkendt af Datatilsynet, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger og rettigheder.

Når vi deler dine personoplysninger med eksterne samarbejdspartnere, der fungere som uafhængige dataansvarlige, tilstræber vi ligeledes at sikre, at disse oplysninger alene anvendes til det aftalte formål og i henhold til persondataforordningens krav. 

8.    Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os. Dine rettigheder fremgår af Persondataforordningen, og består af følgende:

Retten til at trække et samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et evt. samtykke tilbage, som du måtte have givet os til at behandle dine personoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad vores formål med behandlingen er, hvor vi har indhentet dem og hvem vi evt. videresender dem til. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov, for eksempel i forbindelse med undersøgelser vi er forpligtet til at foretage efter Hvidvaskloven. Din indsigtsret kan også være begrænset, når hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse eller til Fleggaard Leasing A/S’ forretningsmodel mm. vurderes at veje tungere.

Retten til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Retten til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Retten til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder her: www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

 

 

9. Klageadgang

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indgive din klage på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ eller via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

10. Version 

Denne persondatapolitik er senest opdateret den 06. august 2020. 

Åbningstider Sommer

Vi holder lukket i uge 29 (fra d. 15. juli – d. 21. juli) grundet sommerferie, men er tilbage igen mandag d. 22. juli.

Henvendelser fra uge 29 vil blive besvaret hurtigst muligt i uge 30. Vi ønsker jer en rigtig god sommer.

Reserver bilen her

Dine kontakoplysninger
Byttebil
Har du en bil du skal sælge inden du kan købe ny?
Vi giver dig en pris på din nuværende bil, hvis den skal indgå i handlen.
Hvis ja, udfyld da:
Indtast årgang
Serviceaftale
Serviceaftale er altid inkluderet med i vores priser.

Det du får med er:
- service1
- service1
- service1
- service1
- service1
Levering
Levering af din nye og top klargjorte bil:
Levering på hjemmeadresse (eksempel 1800 kr)
Ønsker du levering af bil
Hvis ja, udfyld da hvilken adresse bilen ønskes leveret til

Hvis nej, vælg da en primær og sekundær dato og tid, bilen kan hentes.
Intast primær dato
Intast primær tid
Intast sekundær dato
Intast sekundær tid
Ekstra bemærkninger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er bestilling af bilen, som giver dig mulighed for at reservere bilen til køb. Du får på den måde førsteretten til at gennemføre en handel med os.

Denne bestilling er ikke bindende for dig. Derfor forbeholder vi os retten til at sælge bilen til en anden kunde, i tilfælde af at du fortryder købet af bilen. 

Hvis vi ikke modtager svar inden x dage…